โรงเรียนบ้านกุงชัย

ดาวน์โหลด

ทั่วไป     ครั้ง วันที่
รายนามผู้โอนเงินบริจาคผ้าป่าคืนสู่เหย้าศิษย์เก่ากุงชัยก่อสร้างรั้วคอนกรีต ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด 0.03 MB 223 30 ก.ค. 63
บันทึกข้อความ ดาวน์โหลด 0.07 MB 203 29 ก.ค. 63
งานวิชาการ     ครั้ง วันที่
แบบคัดกรองการอ่านการเขียน ม.3 ดาวน์โหลด 0.50 MB 234 4 ต.ค. 63
แบบคัดกรองการอ่านการเขียน ม.2 ดาวน์โหลด 0.64 MB 299 4 ต.ค. 63
แบบคัดกรองการอ่านการเขียน ม.1 ดาวน์โหลด 0.64 MB 312 4 ต.ค. 63
แบบคัดกรองการอ่านการเขียน ป.6 ดาวน์โหลด 0.65 MB 465 4 ต.ค. 63
แบบคัดกรองการอ่านการเขียน ป.5 ดาวน์โหลด 0.56 MB 474 4 ต.ค. 63
แบบคัดกรองการอ่านการเขียน ป.4 ดาวน์โหลด 0.60 MB 272 4 ต.ค. 63
แบบคัดกรองการอ่านการเขียน ป.3 ดาวน์โหลด 0.61 MB 292 4 ต.ค. 63
แบบคัดกรองการอ่านการเขียน ป.2 ดาวน์โหลด 0.54 MB 2,428 4 ต.ค. 63
แบบคัดกรองการอ่านการเขียน ป.1 ดาวน์โหลด 0.55 MB 1,146 4 ต.ค. 63
แบบคัดกรองนักเรียนอ่าน เขียนหนองคาย ดาวน์โหลด 0.82 MB 48,664 4 ต.ค. 63
แบบคัดกรองนักเรียนอ่านเขียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ดาวน์โหลด 1.11 MB 404 4 ต.ค. 63
บัญชีคำพื้นฐาน ป.6 ดาวน์โหลด 0.55 MB 361 4 ต.ค. 63
บัญชีคำพื้นฐาน ป.5 ดาวน์โหลด 0.60 MB 314 4 ต.ค. 63
บัญชีคำพื้นฐาน ป.4 ดาวน์โหลด 0.65 MB 1,463 4 ต.ค. 63
บัญชีคำพื้นฐาน ป.3 ดาวน์โหลด 0.75 MB 393 4 ต.ค. 63
บัญชีคำพื้นฐาน ป.2 ดาวน์โหลด 0.74 MB 302 4 ต.ค. 63
บัญชีคำพื้นฐาน ป.1 ดาวน์โหลด 0.31 MB 348 4 ต.ค. 63
แบบรายงานผลการสอบกลางภาค ดาวน์โหลด 0.07 MB 273 30 ก.ย. 63
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด 2.98 MB 272 18 ส.ค. 63
ระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านกุงชัย ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด 1.93 MB 307 19 ส.ค. 63
หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลด 0.51 MB 511 19 ส.ค. 63
ตารางเรียนอนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.11 MB 270 3 ส.ค. 63
รหัสรายวิชาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกุงชัย พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลด 0.04 MB 277 2 ส.ค. 63
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลด 0.69 MB 596 1 ส.ค. 63
ปพ.5 ระดับมัธยมศึกษา (แยกสาระ) ดาวน์โหลด 0.22 MB 310 29 ก.ค. 63
ปพ.5 ระดับประถมศึกษา(รวมทุกสาระ) ดาวน์โหลด 2.19 MB 281 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สุขศึกษา ดาวน์โหลด 0.02 MB 297 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศิลปะ ดาวน์โหลด 0.03 MB 220 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การงานอาชีพ ดาวน์โหลด 0.02 MB 216 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดาวน์โหลด 0.03 MB 222 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด 0.03 MB 226 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด 0.03 MB 227 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด 0.02 MB 216 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทย ดาวน์โหลด 0.02 MB 230 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สุขศึกษา ดาวน์โหลด 0.03 MB 230 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ศิลปะ ดาวน์โหลด 0.03 MB 211 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การงานอาชีพ ดาวน์โหลด 0.02 MB 224 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดาวน์โหลด 0.03 MB 216 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด 0.03 MB 288 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด 0.03 MB 218 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด 0.02 MB 214 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาษาไทย ดาวน์โหลด 0.03 MB 214 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สุขศึกษา ดาวน์โหลด 0.03 MB 304 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศิลปะ ดาวน์โหลด 0.03 MB 322 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การงานอาชีพ ดาวน์โหลด 0.06 MB 213 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ดาวน์โหลด 0.04 MB 220 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด 0.03 MB 220 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด 0.04 MB 226 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด 0.04 MB 210 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาษาไทย ดาวน์โหลด 0.04 MB 207 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกสาระ ดาวน์โหลด 0.73 MB 2,383 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทุกสาระ ดาวน์โหลด 0.35 MB 1,836 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทุกสาระ ดาวน์โหลด 0.34 MB 6,290 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกสาระ ดาวน์โหลด 0.17 MB 3,467 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทุกสาระ ดาวน์โหลด 0.33 MB 1,304 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกสาระ ดาวน์โหลด 0.32 MB 1,730 29 ก.ค. 63
งานธุรการ     ครั้ง วันที่
ข้อสอบธุรการโรงเียน ดาวน์โหลด 0.05 MB 584 2 ก.ย. 63
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด 0.12 MB 293 19 ส.ค. 63
ใบอนุโมทนาบัตร ดาวน์โหลด 0.07 MB 257 29 ก.ค. 63
508.64 ขอความอนุเคราะห์งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ จาก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดอำนาจเจริญ ดาวน์โหลด 1.12 MB 1,392 29 ก.ค. 63
508.039 ขอเชิญประชุม ดาวน์โหลด 0.06 MB 234 29 ก.ค. 63
508. ขอเชิญเป็นวิทยากรในพิธีเข้าค่ายคุณธรรม กำหนดการ และใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลด 0.07 MB 1,723 29 ก.ค. 63
แบบฟอร์มต่าง ๆ     ครั้ง วันที่
แบบ บค.29_1 บัญชีรายชื่อนักเรียนที่จำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน ดาวน์โหลด 0.03 MB 267 29 ก.ค. 63
แบบ บค.29 รายงานการจำหน่ายนักเรียน ดาวน์โหลด 0.05 MB 868 29 ก.ค. 63
แบบ บค.27 หนังสือรับรองการไม่มีตัวตน ดาวน์โหลด 0.02 MB 253 29 ก.ค. 63
แบบ บค.23 แจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน ดาวน์โหลด 0.04 MB 436 29 ก.ค. 63
แบบ บค.22 รายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน ดาวน์โหลด 0.04 MB 240 29 ก.ค. 63
แบบ บค.21 ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน ดาวน์โหลด 0.06 MB 2,374 29 ก.ค. 63
แบบ บค.20 ส่งนักเรียนขอย้ายมาเข้าเรียน ดาวน์โหลด 0.06 MB 3,359 29 ก.ค. 63
แบบ บค.19 ขอย้ายนักเรียน ดาวน์โหลด 0.03 MB 2,025 29 ก.ค. 63
แบบ บค.16 ขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน ดาวน์โหลด 0.02 MB 224 29 ก.ค. 63
แบบ บค.15 นักเรียนหยุดเรียน ดาวน์โหลด 0.04 MB 275 29 ก.ค. 63
แบบ บค.14 นักเรียนขาดเรียน ดาวน์โหลด 0.04 MB 265 29 ก.ค. 63
แบบ บค.11 เตือนให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน ดาวน์โหลด 0.04 MB 341 29 ก.ค. 63
แบบ บค.10 ส่งรายชื่อนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปมัธยม ดาวน์โหลด 0.04 MB 181 29 ก.ค. 63
แบบ บค.09_1 บัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับประถมศึกษา ดาวน์โหลด 0.02 MB 259 29 ก.ค. 63
แบบ บค08 แจ้งส่งเด็กเข้าเรียน ดาวน์โหลด 0.02 MB 418 16 ก.ค. 63
แบบ บค 06 ให้ส่งเด็กเข้าเรียน ดาวน์โหลด 0.04 MB 951 16 ก.ค. 63
แบบ บค 03 ดาวน์โหลด 0.02 MB 250 16 ก.ค. 63
แบบ บค 02 สำรวจประชากรวัยเรียน ดาวน์โหลด 0.05 MB 299 16 ก.ค. 63
แบบ บค 01 แจ้งส่งเด็กเข้าเรียน ดาวน์โหลด 0.03 MB 252 16 ก.ค. 63
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติงาน     ครั้ง วันที่
ระเบียบว่าด้วยการลาของลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลด 0.01 MB 145 29 ก.ค. 63
ระเบียบการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลด 0.02 MB 138 29 ก.ค. 63
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด 0.13 MB 227 29 ก.ค. 63
ระเบียบกระทรวงศึกษาสถานศึกษานิติบุคคล ดาวน์โหลด 0.07 MB 188 29 ก.ค. 63
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553 (ฉ.3) ดาวน์โหลด 0.24 MB 185 29 ก.ค. 63
งานบริหารบุคลากร     ครั้ง วันที่
บันทึกข้อความขอลาออก ดาวน์โหลด 0.04 MB 217 11 ส.ค. 63
บันทึกข้อความมอบหมายงานในหน้าที่ ดาวน์โหลด 0.05 MB 136 11 ส.ค. 63
บันทึกข้อความ ดาวน์โหลด 0.07 MB 244 11 ส.ค. 63
แฟ้มสะสมงานครู ดาวน์โหลด 0.56 MB 145 3 ส.ค. 63
แบบขออนุมัติไปราชการ ดาวน์โหลด 0.03 MB 213 29 ก.ค. 63
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ดาวน์โหลด 0.04 MB 250 29 ก.ค. 63
งานทะเบียน     ครั้ง วันที่
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด 0.03 MB 250 2 ส.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดาวน์โหลด 0.08 MB 344 2 ส.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด 0.05 MB 282 2 ส.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด 0.03 MB 322 2 ส.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดาวน์โหลด 0.07 MB 400 2 ส.ค. 63
ปพ.3 ดาวน์โหลด 0.09 MB 286 2 ส.ค. 63