โรงเรียนบ้านกุงชัย

ดาวน์โหลด

ทั่วไป     ครั้ง วันที่
รายนามผู้โอนเงินบริจาคผ้าป่าคืนสู่เหย้าศิษย์เก่ากุงชัยก่อสร้างรั้วคอนกรีต ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด 0.03 MB 270 30 ก.ค. 63
บันทึกข้อความ ดาวน์โหลด 0.07 MB 261 29 ก.ค. 63
งานวิชาการ     ครั้ง วันที่
แบบคัดกรองการอ่านการเขียน ม.3 ดาวน์โหลด 0.50 MB 330 4 ต.ค. 63
แบบคัดกรองการอ่านการเขียน ม.2 ดาวน์โหลด 0.64 MB 424 4 ต.ค. 63
แบบคัดกรองการอ่านการเขียน ม.1 ดาวน์โหลด 0.64 MB 436 4 ต.ค. 63
แบบคัดกรองการอ่านการเขียน ป.6 ดาวน์โหลด 0.65 MB 569 4 ต.ค. 63
แบบคัดกรองการอ่านการเขียน ป.5 ดาวน์โหลด 0.56 MB 779 4 ต.ค. 63
แบบคัดกรองการอ่านการเขียน ป.4 ดาวน์โหลด 0.60 MB 365 4 ต.ค. 63
แบบคัดกรองการอ่านการเขียน ป.3 ดาวน์โหลด 0.61 MB 384 4 ต.ค. 63
แบบคัดกรองการอ่านการเขียน ป.2 ดาวน์โหลด 0.54 MB 3,017 4 ต.ค. 63
แบบคัดกรองการอ่านการเขียน ป.1 ดาวน์โหลด 0.55 MB 1,314 4 ต.ค. 63
แบบคัดกรองนักเรียนอ่าน เขียนหนองคาย ดาวน์โหลด 0.82 MB 60,550 4 ต.ค. 63
แบบคัดกรองนักเรียนอ่านเขียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ดาวน์โหลด 1.11 MB 590 4 ต.ค. 63
บัญชีคำพื้นฐาน ป.6 ดาวน์โหลด 0.55 MB 659 4 ต.ค. 63
บัญชีคำพื้นฐาน ป.5 ดาวน์โหลด 0.60 MB 1,288 4 ต.ค. 63
บัญชีคำพื้นฐาน ป.4 ดาวน์โหลด 0.65 MB 1,821 4 ต.ค. 63
บัญชีคำพื้นฐาน ป.3 ดาวน์โหลด 0.75 MB 7,272 4 ต.ค. 63
บัญชีคำพื้นฐาน ป.2 ดาวน์โหลด 0.74 MB 10,692 4 ต.ค. 63
บัญชีคำพื้นฐาน ป.1 ดาวน์โหลด 0.31 MB 623 4 ต.ค. 63
แบบรายงานผลการสอบกลางภาค ดาวน์โหลด 0.07 MB 345 30 ก.ย. 63
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด 2.98 MB 363 18 ส.ค. 63
ระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านกุงชัย ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด 1.93 MB 687 19 ส.ค. 63
หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลด 0.51 MB 604 19 ส.ค. 63
ตารางเรียนอนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.11 MB 345 3 ส.ค. 63
รหัสรายวิชาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกุงชัย พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลด 0.04 MB 626 2 ส.ค. 63
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลด 0.69 MB 757 1 ส.ค. 63
ปพ.5 ระดับมัธยมศึกษา (แยกสาระ) ดาวน์โหลด 0.22 MB 369 29 ก.ค. 63
ปพ.5 ระดับประถมศึกษา(รวมทุกสาระ) ดาวน์โหลด 2.19 MB 406 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สุขศึกษา ดาวน์โหลด 0.02 MB 342 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศิลปะ ดาวน์โหลด 0.03 MB 267 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การงานอาชีพ ดาวน์โหลด 0.02 MB 267 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดาวน์โหลด 0.03 MB 282 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด 0.03 MB 280 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด 0.03 MB 317 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด 0.02 MB 264 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทย ดาวน์โหลด 0.02 MB 291 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สุขศึกษา ดาวน์โหลด 0.03 MB 303 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ศิลปะ ดาวน์โหลด 0.03 MB 271 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การงานอาชีพ ดาวน์โหลด 0.02 MB 286 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดาวน์โหลด 0.03 MB 266 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด 0.03 MB 353 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด 0.03 MB 270 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด 0.02 MB 267 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาษาไทย ดาวน์โหลด 0.03 MB 272 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สุขศึกษา ดาวน์โหลด 0.03 MB 366 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศิลปะ ดาวน์โหลด 0.03 MB 414 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การงานอาชีพ ดาวน์โหลด 0.06 MB 267 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ดาวน์โหลด 0.04 MB 315 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด 0.03 MB 384 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด 0.04 MB 284 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด 0.04 MB 262 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาษาไทย ดาวน์โหลด 0.04 MB 271 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกสาระ ดาวน์โหลด 0.73 MB 5,207 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทุกสาระ ดาวน์โหลด 0.35 MB 1,947 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทุกสาระ ดาวน์โหลด 0.34 MB 9,459 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกสาระ ดาวน์โหลด 0.17 MB 6,544 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทุกสาระ ดาวน์โหลด 0.33 MB 1,396 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกสาระ ดาวน์โหลด 0.32 MB 2,594 29 ก.ค. 63
งานธุรการ     ครั้ง วันที่
ข้อสอบธุรการโรงเียน ดาวน์โหลด 0.05 MB 1,029 2 ก.ย. 63
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด 0.12 MB 372 19 ส.ค. 63
ใบอนุโมทนาบัตร ดาวน์โหลด 0.07 MB 319 29 ก.ค. 63
508.64 ขอความอนุเคราะห์งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ จาก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดอำนาจเจริญ ดาวน์โหลด 1.12 MB 1,584 29 ก.ค. 63
508.039 ขอเชิญประชุม ดาวน์โหลด 0.06 MB 309 29 ก.ค. 63
508. ขอเชิญเป็นวิทยากรในพิธีเข้าค่ายคุณธรรม กำหนดการ และใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลด 0.07 MB 2,105 29 ก.ค. 63
แบบฟอร์มต่าง ๆ     ครั้ง วันที่
แบบ บค.29_1 บัญชีรายชื่อนักเรียนที่จำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน ดาวน์โหลด 0.03 MB 357 29 ก.ค. 63
แบบ บค.29 รายงานการจำหน่ายนักเรียน ดาวน์โหลด 0.05 MB 1,100 29 ก.ค. 63
แบบ บค.27 หนังสือรับรองการไม่มีตัวตน ดาวน์โหลด 0.02 MB 333 29 ก.ค. 63
แบบ บค.23 แจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน ดาวน์โหลด 0.04 MB 524 29 ก.ค. 63
แบบ บค.22 รายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน ดาวน์โหลด 0.04 MB 312 29 ก.ค. 63
แบบ บค.21 ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน ดาวน์โหลด 0.06 MB 2,799 29 ก.ค. 63
แบบ บค.20 ส่งนักเรียนขอย้ายมาเข้าเรียน ดาวน์โหลด 0.06 MB 8,776 29 ก.ค. 63
แบบ บค.19 ขอย้ายนักเรียน ดาวน์โหลด 0.03 MB 2,103 29 ก.ค. 63
แบบ บค.16 ขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน ดาวน์โหลด 0.02 MB 300 29 ก.ค. 63
แบบ บค.15 นักเรียนหยุดเรียน ดาวน์โหลด 0.04 MB 334 29 ก.ค. 63
แบบ บค.14 นักเรียนขาดเรียน ดาวน์โหลด 0.04 MB 357 29 ก.ค. 63
แบบ บค.11 เตือนให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน ดาวน์โหลด 0.04 MB 472 29 ก.ค. 63
แบบ บค.10 ส่งรายชื่อนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปมัธยม ดาวน์โหลด 0.04 MB 218 29 ก.ค. 63
แบบ บค.09_1 บัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับประถมศึกษา ดาวน์โหลด 0.02 MB 323 29 ก.ค. 63
แบบ บค08 แจ้งส่งเด็กเข้าเรียน ดาวน์โหลด 0.02 MB 554 16 ก.ค. 63
แบบ บค 06 ให้ส่งเด็กเข้าเรียน ดาวน์โหลด 0.04 MB 1,113 16 ก.ค. 63
แบบ บค 03 ดาวน์โหลด 0.02 MB 323 16 ก.ค. 63
แบบ บค 02 สำรวจประชากรวัยเรียน ดาวน์โหลด 0.05 MB 394 16 ก.ค. 63
แบบ บค 01 แจ้งส่งเด็กเข้าเรียน ดาวน์โหลด 0.03 MB 320 16 ก.ค. 63
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติงาน     ครั้ง วันที่
ระเบียบว่าด้วยการลาของลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลด 0.01 MB 174 29 ก.ค. 63
ระเบียบการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลด 0.02 MB 170 29 ก.ค. 63
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด 0.13 MB 311 29 ก.ค. 63
ระเบียบกระทรวงศึกษาสถานศึกษานิติบุคคล ดาวน์โหลด 0.07 MB 220 29 ก.ค. 63
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553 (ฉ.3) ดาวน์โหลด 0.24 MB 218 29 ก.ค. 63
งานบริหารบุคลากร     ครั้ง วันที่
บันทึกข้อความขอลาออก ดาวน์โหลด 0.04 MB 272 11 ส.ค. 63
บันทึกข้อความมอบหมายงานในหน้าที่ ดาวน์โหลด 0.05 MB 167 11 ส.ค. 63
บันทึกข้อความ ดาวน์โหลด 0.07 MB 300 11 ส.ค. 63
แฟ้มสะสมงานครู ดาวน์โหลด 0.56 MB 175 3 ส.ค. 63
แบบขออนุมัติไปราชการ ดาวน์โหลด 0.03 MB 319 29 ก.ค. 63
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ดาวน์โหลด 0.04 MB 318 29 ก.ค. 63
งานทะเบียน     ครั้ง วันที่
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด 0.03 MB 326 2 ส.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดาวน์โหลด 0.08 MB 421 2 ส.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด 0.05 MB 351 2 ส.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด 0.03 MB 398 2 ส.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดาวน์โหลด 0.07 MB 508 2 ส.ค. 63
ปพ.3 ดาวน์โหลด 0.09 MB 366 2 ส.ค. 63