โรงเรียนบ้านกุงชัย

ข้อมูลนักเรียน บ้านกุงชัย ปีการศึกษา 2/2566

ชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
อนุบาล 2 5 8 13 1
อนุบาล 3 14 3 17 1
รวมอนุบาล 19 11 30 2
ประถม 1 5 2 7 1
ประถม 2 5 6 11 1
ประถม 3 7 3 10 1
ประถม 4 5 9 14 1
ประถม 5 5 10 15 1
ประถม 6 11 5 16 1
รวมประถม 38 35 73 6
มัธยม 1 7 7 14 1
มัธยม 2 7 4 11 1
มัธยม 3 8 4 12 1
รวมมัธยมต้น 22 15 37 3
รวมทั้งหมด 79 61 140 11