โรงเรียนบ้านกุงชัย

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 1 0 1
ข้าราชการครู 1 12 13
พนักงานราชการ 0 0 0
อัตราจ้าง 0 2 2
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 1 13 14
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 2 14 16
รวมทั้งหมด 2 14 16