โรงเรียนบ้านกุงชัย

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 1 0 1
ข้าราชการครู 2 12 14
พนักงานราชการ 0 0 0
อัตราจ้าง 0 1 1
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
ลูกจ้างชั่วคราว 1 0 1
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 2 13 15
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 4 13 17
รวมทั้งหมด 4 13 17