โรงเรียนบ้านกุงชัย

ข้อมูลบุคลากร รวมทั้งหมด

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายไพโรจน์ ใจดี ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
2 นายธีรวัฒน์ เรืองชาญ ครูผู้ช่วย
3 นายเกรียงไกร สอนพงษ์ ครูผู้ช่วย
4 นายภานุวัฒน์ ผัดหน้า
5 นางวนิดา ใจดี ครูชำนาญการพิเศษ
6 นางสาวสุกฤตา บุญมาลี ครูชำนาญการพิเศษ
7 นางสุวารีย์ โกมลศรี ครูชำนาญการ
8 นางสาวนิตยา คุรุพันธุ์ ครู
9 นางสาวรุ่งอรุณ บุญเรือง ครูชำนาญการ
10 นางสาวรำไพ สีเนตรหอย ครู ค.ศ.1
11 นางสาวอมรรัตน์ พระธานี ครู ค.ศ.1
12 นางสาวพิมพ์พิศา ยอดสิงห์ ครูผู้ช่วย
13 นางสาวกัญญาณัฐ คณะคาย ครู
14 นางสาวอภิชญา นิลเกษ ครู ค.ศ.1
15 นางเมตตา หิรัญสิงห์ ครู ค.ศ.1
16 นางสาวเสาวลักษณ์ ยืนนาน ครูผู้ช่วย
17 นางสาวสุทัตตา สีลัง ครูอัตราจ้าง