โรงเรียนบ้านกุงชัย

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสุวารีย์ โกมลศรี
ตำแหน่งครูชำนาญการ