โรงเรียนบ้านกุงชัย

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวอภิชญา นิลเกษ
ตำแหน่งครู ค.ศ.1