โรงเรียนบ้านกุงชัย

ข้อมูลบุคลากร ผู้บริหาร

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายไพโรจน์ ใจดี ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ