โรงเรียนบ้านกุงชัย

อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

อักษรย่อ
"ก.ช."

สีประจำโรงเรียน
แสด  เขียว

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นโกศล