โรงเรียนบ้านกุงชัย

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์
โรงเรียนสะอาด  นักเรียนมารยาทงาม

เอกลักษณ์
กล้าแสดงออก  กล้าคิด  กล้าทำ