โรงเรียนบ้านกุงชัย

คำสั่งออนไลน์ E-Office

คำสั่งภายในโรงเรียน     ครั้ง วันที่
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานการรับ-จ่ายเงินประจำวันโรงเรียน ดาวน์โหลด 0.03 MB 341 6 ต.ค. 65
การแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน ดาวน์โหลด 0.03 MB 738 6 ต.ค. 65
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียน ดาวน์โหลด 0.03 MB 522 6 ต.ค. 65
แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน ดาวน์โหลด 0.03 MB 342 6 ต.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจาก เงินงบประมาณรายจ่ายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ดาวน์โหลด 0.06 MB 260 6 ต.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(DPA) ตำแหน่ง ครู ระดับสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด 0.13 MB 848 6 ต.ค. 65
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนตุลาคม ดาวน์โหลด 0.08 MB 306 6 ต.ค. 65
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนกันยายน ดาวน์โหลด 0.08 MB 288 6 ต.ค. 65
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนสิงหาคม ดาวน์โหลด 0.08 MB 282 6 ต.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ดาวน์โหลด 0.07 MB 267 6 ต.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1 ดาวน์โหลด 0.12 MB 210 6 ต.ค. 65
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนกรกฎาคม ดาวน์โหลด 0.08 MB 199 6 ต.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีวันไหว้ครู ดาวน์โหลด 0.05 MB 220 6 ต.ค. 65
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ ดาวน์โหลด 0.46 MB 208 6 ต.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกรจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ดาวน์โหลด 0.06 MB 374 6 ต.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนที่ ดาวน์โหลด 0.05 MB 201 6 ต.ค. 65
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนมิถุนายน ดาวน์โหลด 0.08 MB 226 6 ต.ค. 65
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนพฤษภาคม ดาวน์โหลด 0.08 MB 204 6 ต.ค. 65
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕65 ดาวน์โหลด 0.06 MB 243 6 ต.ค. 65
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนเมษายน ดาวน์โหลด 0.08 MB 191 6 ต.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ดาวน์โหลด 0.06 MB 338 6 ต.ค. 65
แต่งตั้งครูดำเนินงานการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ? เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ดาวน์โหลด 0.08 MB 345 6 ต.ค. 65
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนมีนาคม ดาวน์โหลด 0.08 MB 208 6 ต.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ดาวน์โหลด 0.06 MB 318 6 ต.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลด 0.06 MB 207 6 ต.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ดาวน์โหลด 0.06 MB 1,801 6 ต.ค. 65
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ ดาวน์โหลด 0.09 MB 223 6 ต.ค. 65
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนกุมภาพันธ์ ดาวน์โหลด 0.08 MB 211 6 ต.ค. 65
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนบ้านกุงชัย ดาวน์โหลด 0.06 MB 265 6 ต.ค. 65
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อาหารกลางวันและกรรมการตรวจรับอาหารกลางวันโรงเรียน ดาวน์โหลด 0.03 MB 555 6 ต.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนบ้านกุงชัย ดาวน์โหลด 0.06 MB 206 6 ต.ค. 65
คำสั่งภายนอก     ครั้ง วันที่
งานวิชาการ     ครั้ง วันที่
ประกาศ     ครั้ง วันที่