โรงเรียนบ้านกุงชัย

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 1 0 1
ข้าราชการครู 2 9 11
พนักงานราชการ 0 0 0
อัตราจ้าง 0 3 3
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 2 10 12
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 3 12 15
รวมทั้งหมด 3 12 15