โรงเรียนบ้านกุงชัย

ข้อมูลบุคลากร รวมทั้งหมด

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายไพโรจน์ ใจดี ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
2 นายอำนาจ ต้นโพธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
3 นายธีรวัฒน์ เรืองชาญ ครูผู้ช่วย
4 นางวนิดา ใจดี ครูชำนาญการพิเศษ
5 นางสุวารีย์ โกมลศรี ครูชำนาญการ
6 นางสาวนิตยา คุรุพันธุ์ ครู
7 นางสาวรุ่งอรุณ บุญเรือง ครูชำนาญการ
8 นางเมตตา หิรัญสิงห์ ครูชำนาญการ
9 นางสาวรำไพ สีเนตรหอย
10 นางสาวพิมพ์พิศา ยอดสิงห์ ครูผู้ช่วย
11 นางสาวอมรรัตน์ พระธานี ครูผู้ช่วย
12 นางสาวกัญญาณัฐ คณะคาย ครูผู้ช่วย
13 นางสาวอภิชญา นิลเกษ ครูผู้ช่วย
14 นางสาวศิริลักษณ์ เหมือนเผ่า ครูอัตราจ้าง
15 นางสาวสุทัตตา สีลัง ครูอัตราจ้าง