โรงเรียนบ้านกุงชัย

ดาวน์โหลด

ทั่วไป     ครั้ง วันที่
รายนามผู้โอนเงินบริจาคผ้าป่าคืนสู่เหย้าศิษย์เก่ากุงชัยก่อสร้างรั้วคอนกรีต ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด 0.03 MB 62 30 ก.ค. 63
บันทึกข้อความ ดาวน์โหลด 0.07 MB 36 29 ก.ค. 63
งานวิชาการ     ครั้ง วันที่
แบบคัดกรองการอ่านการเขียน ม.3 ดาวน์โหลด 0.50 MB 45 4 ต.ค. 63
แบบคัดกรองการอ่านการเขียน ม.2 ดาวน์โหลด 0.64 MB 56 4 ต.ค. 63
แบบคัดกรองการอ่านการเขียน ม.1 ดาวน์โหลด 0.64 MB 62 4 ต.ค. 63
แบบคัดกรองการอ่านการเขียน ป.6 ดาวน์โหลด 0.65 MB 127 4 ต.ค. 63
แบบคัดกรองการอ่านการเขียน ป.5 ดาวน์โหลด 0.56 MB 69 4 ต.ค. 63
แบบคัดกรองการอ่านการเขียน ป.4 ดาวน์โหลด 0.60 MB 63 4 ต.ค. 63
แบบคัดกรองการอ่านการเขียน ป.3 ดาวน์โหลด 0.61 MB 68 4 ต.ค. 63
แบบคัดกรองการอ่านการเขียน ป.2 ดาวน์โหลด 0.54 MB 1,347 4 ต.ค. 63
แบบคัดกรองการอ่านการเขียน ป.1 ดาวน์โหลด 0.55 MB 557 4 ต.ค. 63
แบบคัดกรองนักเรียนอ่าน เขียนหนองคาย ดาวน์โหลด 0.82 MB 18,003 4 ต.ค. 63
แบบคัดกรองนักเรียนอ่านเขียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ดาวน์โหลด 1.11 MB 125 4 ต.ค. 63
บัญชีคำพื้นฐาน ป.6 ดาวน์โหลด 0.55 MB 34 4 ต.ค. 63
บัญชีคำพื้นฐาน ป.5 ดาวน์โหลด 0.60 MB 49 4 ต.ค. 63
บัญชีคำพื้นฐาน ป.4 ดาวน์โหลด 0.65 MB 177 4 ต.ค. 63
บัญชีคำพื้นฐาน ป.3 ดาวน์โหลด 0.75 MB 69 4 ต.ค. 63
บัญชีคำพื้นฐาน ป.2 ดาวน์โหลด 0.74 MB 65 4 ต.ค. 63
บัญชีคำพื้นฐาน ป.1 ดาวน์โหลด 0.31 MB 98 4 ต.ค. 63
แบบรายงานผลการสอบกลางภาค ดาวน์โหลด 0.07 MB 64 30 ก.ย. 63
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด 2.98 MB 67 18 ส.ค. 63
ระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านกุงชัย ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด 1.93 MB 84 19 ส.ค. 63
หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลด 0.51 MB 119 19 ส.ค. 63
ตารางเรียนอนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.11 MB 69 3 ส.ค. 63
รหัสรายวิชาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกุงชัย พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลด 0.04 MB 74 2 ส.ค. 63
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลด 0.69 MB 135 1 ส.ค. 63
ปพ.5 ระดับมัธยมศึกษา (แยกสาระ) ดาวน์โหลด 0.22 MB 137 29 ก.ค. 63
ปพ.5 ระดับประถมศึกษา(รวมทุกสาระ) ดาวน์โหลด 2.19 MB 75 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สุขศึกษา ดาวน์โหลด 0.02 MB 104 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศิลปะ ดาวน์โหลด 0.03 MB 37 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การงานอาชีพ ดาวน์โหลด 0.02 MB 37 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดาวน์โหลด 0.03 MB 37 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด 0.03 MB 42 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด 0.03 MB 39 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด 0.02 MB 36 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทย ดาวน์โหลด 0.02 MB 40 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สุขศึกษา ดาวน์โหลด 0.03 MB 42 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ศิลปะ ดาวน์โหลด 0.03 MB 38 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การงานอาชีพ ดาวน์โหลด 0.02 MB 43 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดาวน์โหลด 0.03 MB 48 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด 0.03 MB 77 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด 0.03 MB 30 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด 0.02 MB 36 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาษาไทย ดาวน์โหลด 0.03 MB 40 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สุขศึกษา ดาวน์โหลด 0.03 MB 94 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศิลปะ ดาวน์โหลด 0.03 MB 92 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การงานอาชีพ ดาวน์โหลด 0.06 MB 28 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ดาวน์โหลด 0.04 MB 42 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด 0.03 MB 36 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด 0.04 MB 37 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด 0.04 MB 29 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาษาไทย ดาวน์โหลด 0.04 MB 36 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกสาระ ดาวน์โหลด 0.73 MB 1,166 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทุกสาระ ดาวน์โหลด 0.35 MB 1,506 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทุกสาระ ดาวน์โหลด 0.34 MB 3,070 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกสาระ ดาวน์โหลด 0.17 MB 676 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทุกสาระ ดาวน์โหลด 0.33 MB 1,084 29 ก.ค. 63
ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกสาระ ดาวน์โหลด 0.32 MB 646 29 ก.ค. 63
งานธุรการ     ครั้ง วันที่
ข้อสอบธุรการโรงเียน ดาวน์โหลด 0.05 MB 106 2 ก.ย. 63
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด 0.12 MB 83 19 ส.ค. 63
ใบอนุโมทนาบัตร ดาวน์โหลด 0.07 MB 73 29 ก.ค. 63
508.64 ขอความอนุเคราะห์งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ จาก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดอำนาจเจริญ ดาวน์โหลด 1.12 MB 957 29 ก.ค. 63
508.039 ขอเชิญประชุม ดาวน์โหลด 0.06 MB 61 29 ก.ค. 63
508. ขอเชิญเป็นวิทยากรในพิธีเข้าค่ายคุณธรรม กำหนดการ และใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลด 0.07 MB 625 29 ก.ค. 63
แบบฟอร์มต่าง ๆ     ครั้ง วันที่
แบบ บค.29_1 บัญชีรายชื่อนักเรียนที่จำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน ดาวน์โหลด 0.03 MB 91 29 ก.ค. 63
แบบ บค.29 รายงานการจำหน่ายนักเรียน ดาวน์โหลด 0.05 MB 469 29 ก.ค. 63
แบบ บค.27 หนังสือรับรองการไม่มีตัวตน ดาวน์โหลด 0.02 MB 58 29 ก.ค. 63
แบบ บค.23 แจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน ดาวน์โหลด 0.04 MB 247 29 ก.ค. 63
แบบ บค.22 รายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน ดาวน์โหลด 0.04 MB 73 29 ก.ค. 63
แบบ บค.21 ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน ดาวน์โหลด 0.06 MB 1,064 29 ก.ค. 63
แบบ บค.20 ส่งนักเรียนขอย้ายมาเข้าเรียน ดาวน์โหลด 0.06 MB 946 29 ก.ค. 63
แบบ บค.19 ขอย้ายนักเรียน ดาวน์โหลด 0.03 MB 1,468 29 ก.ค. 63
แบบ บค.16 ขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน ดาวน์โหลด 0.02 MB 48 29 ก.ค. 63
แบบ บค.15 นักเรียนหยุดเรียน ดาวน์โหลด 0.04 MB 67 29 ก.ค. 63
แบบ บค.14 นักเรียนขาดเรียน ดาวน์โหลด 0.04 MB 67 29 ก.ค. 63
แบบ บค.11 เตือนให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน ดาวน์โหลด 0.04 MB 114 29 ก.ค. 63
แบบ บค.10 ส่งรายชื่อนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปมัธยม ดาวน์โหลด 0.04 MB 37 29 ก.ค. 63
แบบ บค.09_1 บัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับประถมศึกษา ดาวน์โหลด 0.02 MB 62 29 ก.ค. 63
แบบ บค08 แจ้งส่งเด็กเข้าเรียน ดาวน์โหลด 0.02 MB 65 16 ก.ค. 63
แบบ บค 06 ให้ส่งเด็กเข้าเรียน ดาวน์โหลด 0.04 MB 362 16 ก.ค. 63
แบบ บค 03 ดาวน์โหลด 0.02 MB 64 16 ก.ค. 63
แบบ บค 02 สำรวจประชากรวัยเรียน ดาวน์โหลด 0.05 MB 84 16 ก.ค. 63
แบบ บค 01 แจ้งส่งเด็กเข้าเรียน ดาวน์โหลด 0.03 MB 63 16 ก.ค. 63
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติงาน     ครั้ง วันที่
ระเบียบว่าด้วยการลาของลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลด 0.01 MB 24 29 ก.ค. 63
ระเบียบการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลด 0.02 MB 25 29 ก.ค. 63
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด 0.13 MB 33 29 ก.ค. 63
ระเบียบกระทรวงศึกษาสถานศึกษานิติบุคคล ดาวน์โหลด 0.07 MB 30 29 ก.ค. 63
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553 (ฉ.3) ดาวน์โหลด 0.24 MB 33 29 ก.ค. 63
งานบริหารบุคลากร     ครั้ง วันที่
บันทึกข้อความขอลาออก ดาวน์โหลด 0.04 MB 36 11 ส.ค. 63
บันทึกข้อความมอบหมายงานในหน้าที่ ดาวน์โหลด 0.05 MB 22 11 ส.ค. 63
บันทึกข้อความ ดาวน์โหลด 0.07 MB 62 11 ส.ค. 63
แฟ้มสะสมงานครู ดาวน์โหลด 0.56 MB 30 3 ส.ค. 63
แบบขออนุมัติไปราชการ ดาวน์โหลด 0.03 MB 40 29 ก.ค. 63
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ดาวน์โหลด 0.04 MB 71 29 ก.ค. 63
งานทะเบียน     ครั้ง วันที่
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด 0.03 MB 66 2 ส.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดาวน์โหลด 0.08 MB 107 2 ส.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด 0.05 MB 115 2 ส.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด 0.03 MB 70 2 ส.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดาวน์โหลด 0.07 MB 114 2 ส.ค. 63
ปพ.3 ดาวน์โหลด 0.09 MB 60 2 ส.ค. 63