โรงเรียนบ้านกุงชัย

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 1/2565

ชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง