โรงเรียนบ้านกุงชัย

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2/2566

ชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง