โรงเรียนบ้านกุงชัย

ข้อมูลบุคลากร ข้าราชการครู

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายอำนาจ ต้นโพธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
2 นายธีรวัฒน์ เรืองชาญ ครูผู้ช่วย
3 นางวนิดา ใจดี ครูชำนาญการพิเศษ
4 นางสุวารีย์ โกมลศรี ครูชำนาญการ
5 นางสาวนิตยา คุรุพันธุ์ ครู
6 นางสาวรุ่งอรุณ บุญเรือง ครูชำนาญการ
7 นางเมตตา หิรัญสิงห์ ครูชำนาญการ
8 นางสาวรำไพ สีเนตรหอย
9 นางสาวอมรรัตน์ พระธานี ครูผู้ช่วย
10 นางสาวกัญญาณัฐ คณะคาย ครูผู้ช่วย
11 นางสาวอภิชญา นิลเกษ ครูผู้ช่วย