โรงเรียนบ้านกุงชัย

คำสั่งออนไลน์ E-Office

คำสั่งภายในโรงเรียน     ครั้ง วันที่
71.64 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.94 MB 60 17 พ.ย 64
69.64 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.43 MB 40 17 พ.ย 64
67.64 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ดาวน์โหลด 0.09 MB 89 17 พ.ย 64
66.64 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ดาวน์โหลด 0.09 MB 41 17 พ.ย 64
65.64 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.66 MB 38 17 พ.ย 64
64.64 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด 0.68 MB 438 17 พ.ย 64
62.64 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564 ดาวน์โหลด 0.27 MB 44 17 พ.ย 64
61.64 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ดาวน์โหลด 0.22 MB 39 17 พ.ย 64
60.64 แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศผลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2/2564 ดาวน์โหลด 0.28 MB 44 17 พ.ย 64
59.64 แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดาวน์โหลด 0.56 MB 194 17 พ.ย 64
33.63 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ดาวน์โหลด 0.04 MB 58 16 ก.ย. 63
32.63 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเลื่ิอนเงินเดือนข้าราชการครู ดาวน์โหลด 0.11 MB 40 7 ก.ย. 63
31.63 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ดาวน์โหลด 0.13 MB 42 7 ก.ย. 63
30.63 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.59 MB 73 7 ก.ย. 63
29.63 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ดาวน์โหลด 0.54 MB 75 7 ก.ย. 63
28.63 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ดาวน์โหลด 0.17 MB 47 7 ก.ย. 63
27.63 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ ดาวน์โหลด 0.53 MB 3,616 7 ก.ย. 63
3.63 มอบหมายภารกิจปฏิบัติหน้าที่ครูของและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.12 MB 64 11 ส.ค. 63
6.63 แต่งตั้งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ดาวน์โหลด 0.85 MB 70 11 ส.ค. 63
7.63 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนครู ดาวน์โหลด 0.74 MB 66 11 ส.ค. 63
8.63 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์เดือนเมษายน 63 ดาวน์โหลด 1.10 MB 45 11 ส.ค. 63
9.63 แต่งตั้งกรรมการจัดงานผ้าป่าคืนสู่เหย้าครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด 0.50 MB 77 11 ส.ค. 63
10.63 แต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 1.56 MB 42 11 ส.ค. 63
11.63 แต่งตั้งกรรมการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล ดาวน์โหลด 1.10 MB 51 11 ส.ค. 63
12.63 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรยามรักษาการณ์เดือนมิถุนายน 63 ดาวน์โหลด 0.99 MB 52 11 ส.ค. 63
13.63 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับหนังสือเรียน ดาวน์โหลด 0.57 MB 59 11 ส.ค. 63
14.63 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยเดือนกรกฎาคม 63 ดาวน์โหลด 1.00 MB 37 11 ส.ค. 63
15.63 แต่งตั้งกรรมการจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน ดาวน์โหลด 0.51 MB 5,624 11 ส.ค. 63
17.63 แต่งตั้งกรรมการแจกอาหารเสริม(นม) ดาวน์โหลด 0.56 MB 413 11 ส.ค. 63
18.63 แต่งตั้งกรรมการจัดงานวันไหว้ครู ดาวน์โหลด 0.65 MB 73 11 ส.ค. 63
19.63 มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบรักษาความสะอาด ดาวน์โหลด 1.46 MB 33 11 ส.ค. 63
20.63 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่(เพ่ิมเติม) ดาวน์โหลด 0.90 MB 1,065 11 ส.ค. 63
21.63 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์เดือนสิงหาคม 63 ดาวน์โหลด 0.99 MB 55 11 ส.ค. 63
22.63 แต่งตั้งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานครูอัตราจ้าง ดาวน์โหลด 1.19 MB 1,285 11 ส.ค. 63
23.63 แต่งตั้งกรรมการแจกอาหารเสริม(นม)เดือนสิงหาคม ดาวน์โหลด 0.44 MB 37 11 ส.ค. 63
24.63 แต่งตั้งนายทะเบียนสถานศึกษา ดาวน์โหลด 0.61 MB 50 11 ส.ค. 63
25.63 แต่่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปพ ดาวน์โหลด 0.82 MB 96 11 ส.ค. 63
26.63 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 63 ดาวน์โหลด 0.11 MB 42 9 ส.ค. 63
2.63 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2.62 ดาวน์โหลด 0.40 MB 55 7 ส.ค. 63
1.63 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานกีฬาภายในและวันเด็กแห่งชาติ ดาวน์โหลด 0.81 MB 41 7 ส.ค. 63
คำสั่งภายนอก     ครั้ง วันที่
งานวิชาการ     ครั้ง วันที่
ประกาศ     ครั้ง วันที่
ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียน ดาวน์โหลด 0.13 MB 36 1 ก.ย. 63
ประกาศสอนชดเชย ดาวน์โหลด 0.10 MB 40 10 ส.ค. 63