โรงเรียนบ้านกุงชัย

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลพระเฉลียว ปัญญาวุโธ
ตำแหน่งกรรมการสถานศึกษา