โรงเรียนบ้านกุงชัย

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางเมตตา หิรัญสิงห์
ตำแหน่งครูชำนาญการ