โรงเรียนบ้านกุงชัย

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายไพโรจน์ ใจดี
ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 
ชื่อ - สกุล               นายไพโรจน์  ใจดี
เลขที่ตำแหน่ง         2476
ภูมิลำเนา                บ้านกุงชัย  หมู่ที่ 11 ตำบลดงบัง  อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ
ที่อยู่ปัจจุบัน            9/1 หมู่ 7 บ้านพนา  ตำบลพนา  อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ 37180
การศึกษา             
        ป.6           โรงเรียนบ้านกุงชัย  ตำบลดงบัง  อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี
        ม.3           โรงเรียนอำนาจวิทยาคม ตำบลอำนาจ อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี
        ม.6            โรงเรียนพนาศึกษา อำเภอพนา  จังหวัดอุบลราชธานี
        ปริญญาตรี  ค.บ.(ประถมศึกษา)  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์             
        ปริญญาโท ค.ม.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน    ครูผู้สอน  2538 - 2546 รวม 8 ปี
                             ครูใหญ่  2547 - 2547  รวม 1 ปี
                             ผู้อำนวยการโรงเรียน  2547 - ปัจจุบัน
วิทยฐานะ               ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ