โรงเรียนบ้านกุงชัย

ประกาศโรงเรียนบ้านกุงชัย

เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน จากรูปแบบ On site เป็นรูปแบบ On Hand เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื่อไวรัส 2019 (Covid-19) ให้นักเรียนเรียนที่บ้าน (Learn from home) ตั้งแต่วันที่ 4-7 มกราคม 2565