โรงเรียนบ้านกุงชัย

โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กไทยสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ในระหว่างวันที่ 9 -11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ณ โรงเรียนบ้านน้ำท่วม ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ