โรงเรียนบ้านกุงชัย

ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนบ้านกุงชัย

การปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนบ้านกุงชัย โดยรับความร่วมแรงร่วมใจจากคณะผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน ผู้บริหารและคณะครู พร้อมทั้งนักเรียน เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบรรยากาศที่ดี น่าอยู่ น่ารู้ และน่าเรียน โรงเรียนบ้านกุงชัยขอขอบพระคุณ  ผู้บริจาคเพื่อการภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน