โรงเรียนบ้านกุงชัย

ประกาศ กิจกรรมนักเรียนดีเด่นประจำเดือนสิงหาคม 2565

ประกาศ กิจกรรมนักเรียนดีเด่นประจำเดือนสิงหาคม 2565 ได้แก่ 
1) ด.ช.ชญานนท์ กาเผือก ชั้นอนุบาล 1
2) ด.ช.อุดมศักดิ์ ยอดวงค์ ชั้นอนุบาล 2
3) ด.ญ.ดาราลักษณ์ พันธุมา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
4) ด.ญ.ณัฐชา ไลยรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
5) ด.ญ.ธนัญญา สวนแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
6) ด.ญ.รุ่งนภา อิงองอาจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
5) ด.ญ.กริสรา แย้มสมพร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
6) ด.ญ.อนุรดี สุทธิเมฆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
7) ด.ช.อัครพล วันโนนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
8 ) ด.ญ.ปวริษา ยอดวงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
9) นายณัฐศักดิ์  แสวงชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

#นักเรียนดีศรีกุงชัย