โรงเรียนบ้านกุงชัย

ประกาศปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


 
 
                 ประกาศโรงเรียนบ้านกุงชัย
เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
และการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
     ……………………………………….
อาศัยอำนาจตามข้อ 7(1),(2) แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย ปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พุทธศักราชการ 2549  โรงเรียนบ้านกุงชัยจึงกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  และการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  ดังต่อไปนี้
 
1.  ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 เป็นต้นไป
 
2.  เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 18  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ ณ วันที่ 29  เดือนมีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖5
 

 
                                                             (นายไพโรจน์   ใจดี)
                                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุงชัย