โรงเรียนบ้านกุงชัย

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1