โรงเรียนบ้านกุงชัย

กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ประจำปี 2563

โรงเรียนบ้านกุงชัย จัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปปีที่ 1-3 ณ โรงเรียนบ้านกุงชัย วันที่ 19-20 มีนาคม 2564 เพื่อส่งเสริมการศึกษาและให้เยาวชนได้รับประโยชน์จากการเข้าค่ายอบรมให้เยาวชนมีระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรมและความสามัคคีห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ประวัติพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตามหลักศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามในทางพระพุทธศาสนา และได้นำเอาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เอง รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม รู้จักแยกแยะความดีความชั่วออกจากกันได้