โรงเรียนบ้านกุงชัย

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ด้วยจิตศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ด้วยจิตศึกษา ในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจและงบประมาณระหว่าง 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านโนนงาม โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก และโรงเรียนบ้านกุงชัย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านโนนงาม จำนวน 10 คน โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก จำนวน 15 คน และโรงเรียนบ้านกุงชัย จำนวน 17 คน รวมทั้งสื้น จำนวน 42 คน