โรงเรียนบ้านกุงชัย

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายปัญญา ช่วยตา
ตำแหน่งกรรมการสถานศึกษา
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร