โรงเรียนบ้านกุงชัย

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวรำไพ สีเนตรหอย
ตำแหน่งครู ค.ศ.1