โรงเรียนบ้านกุงชัย

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวอมรรัตน์ พระธานี
ตำแหน่งครู ค.ศ.1