โรงเรียนบ้านกุงชัย

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางวนิดา ใจดี
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ