โรงเรียนบ้านกุงชัย

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวรุ่งอรุณ บุญเรือง
ตำแหน่งครูชำนาญการ