โรงเรียนบ้านกุงชัย

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวนิตยา คุรุพันธุ์
ตำแหน่งครู