โรงเรียนบ้านกุงชัย

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายไพโรจน์ ใจดี
ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 
ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียน
นายไพโรจน์   ใจดี
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
2528 ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) โรงเรียนบ้านกุงชัย ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
2531 มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม จ.อำนาจเจริญ
2534 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โรงเรียนพนาศึกษา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
2538 ครุศาสตร์บัณฑิต
วิชาเอกการประถมศึกษา (คุรุทายาท)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จ.สุรินทร์
2546 ครุศาสตร์มหาบัญฑิต (ค.ม.)
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จ.อุบลราชธานี
2549 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)
บริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จ.อุบลราชธานี
 
ประวัติการทำงาน
วัน เดือน ปี ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน โรงเรียน อำเภอ จังหวัด
9 มิถุนายน 2538 อาจารย์ 1 ระดับ 3 6,360 บ้านโสกใหญ่ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
9 ตุลาคม 2541 อาจารย์ 1 ระดับ 4 7,580 บ้านดงมะยางหนองนกหอ ลืออำนาจ อำนาจเจริญ
1 มิถุนายน 2544 อาจารย์ 1 ระดับ 4 8,820 บ้านไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ
20  มิถุนายน 2546 ครูใหญ่ ระดับ 5 10,340 บ้านหนองยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ
1 เมษายน 2547 ครูใหญ่ ระดับ 6 12,450 บ้านหนองยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ
24 ธันวาคม 2547 ผู้อำนวยการ  ค.ศ.1 13,110 บ้านหนองยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ
1 เมษายน 2549 ผู้อำนวยการ  ค.ศ.2 15,230 บ้านหนองยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ
1 ธันวาคม 2551 ผู้อำนวยการ  ค.ศ.2 19,800 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า ลืออำนาจ อำนาจเจริญ
1 มีนาคม 2552 ผู้อำนวยการ  ค.ศ.3 19,990 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า ลืออำนาจ อำนาจเจริญ
1 ตุลาคม 2558 ผู้อำนวยการ  ค.ศ.3 36,480 บ้านยางช้า ลืออำนาจ อำนาจเจริญ
1 ตุลาคม 2559 ผู้อำนวยการ ค.ศ.3 37,200 บ้านกุงชัย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ
1 เมษายน 2565 ผู้อำนวยการ ค.ศ.3 55,590 บ้านกุงชัย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ

​รายงานผลการปฏิบัติงาน


 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร