โรงเรียนบ้านกุงชัย

การนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านกุงชัย

นที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. โรงเรียนบ้านกุงชัย นำโดย นายไพโรจน์ ใจดี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ได้ต้อนรับ นางแสงเดือน สายโสภา รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ และนางบุษย์อาภรณ์ แท่นประเสริฐ ศึกษานิเทศ สพป.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่นิเทศขับเคลื่อนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วัตถุประสงค์ของการดำเนินการเพื่อส่งเสริม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีนวัตกรรมจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่ประสบความสำเร็จ หรือมีผลงานเป็นแบบอย่างได้ และเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ผู้เรียน “เรียนดี มีความสุข” และพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งทักษะทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต


วันที่ 6 มีนาคม 2567 - รับชม : 49 ครั้ง