โรงเรียนบ้านกุงชัย

กิจกรรมวันแห่เดือนเข้าพรรษาบ้านกุงชัย พ.ศ.2566