โรงเรียนบ้านกุงชัย

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าประสงค์,กลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านกุงชัย
วิสัยทัศน์
                ภายในปี  2570  โรงเรียนบ้านกุงชัยจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   พัฒนาครูมืออาชีพ    พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย   สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม   จัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จัดการศึกษาเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน      ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
 
พันธกิจ
1.   พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ
2.   พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยกิจกรรมที่หลากหลาย
3.   เร่งการปฏิรูปการเรียนรู้  จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีและ
      แหล่งเรียนรู้
4.  จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน – จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมแลปฏิบัติจริง
5. ปฏิรูประบบบริหารจัดการ

 
กลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านกุงชัย
1.  พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารโดยการจัดการความรู้ให้ทั้งระบบ ทั้งระดับรายบุคคล ระดับทีมงานและระดับองค์กร
2.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญควบคู่กับระบบประเมินมาตรฐานการเลื่อนขั้นเงินเดือน ระบบประเมินประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการและระบบประเมินสมรรถนะของครู
3.  พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
4.  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี มีทักษะชีวิตและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. พัฒนาและส่งเสริมกีฬา นันทนาการสุขอนามัย และสวัสดิภาพของนักเรียน
6. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร,ปฏิรูปการใช้หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
7. ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
8. พัฒนาและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล


เป้าประสงค์
1.  สถานศึกษามีระบบการจัดการความรู้ทั้งระบบ สำหรับข้าราชการครู ลูกจ้าง   กรรมการสถานศึกษา  ชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนเพื่อการยกระดับคุณภาพทั้งระบบ  ทั้งในระดับเป็นรายบุคคล   ระดับทีมงานและระดับองค์กร   เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. โรงเรียนมีมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสายผู้สอนและมีระบบประเมินมาตรฐานเพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน และการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการอย่างเข้ม  เพื่อการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพและเพื่อสร้างระบบประกันคุณภาพให้กับชุมชน
3. โรงเรียนมีโครงสร้างระบบบริหารเพื่อส่งเสริมระบบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาทั้งระบบ เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการจัดการตนเองของครู  เพื่อสร้างสมรรถนะในสายงานที่ปฏิบัติ ตามบทบาทหน้าที่ในโครงสร้างงานของสถานศึกษาและพัฒนาการสมรรถนะการทำงานเป็นทีม
4. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาทุกระดับและมีระบบบริหารจัดการหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ  มีระบบควบคุมการนำหลักสูตรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งมีระบบการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้สำหรับครู  ปฏิรูปการจัดการจัดการในชั้นเรียน 
5. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำหรับครูประจำชั้นและครูประจำวิชา  อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย
6. สถานศึกษามีหลักสูตรเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรราการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สถานศึกษามีหลักสูตรอาเซียนศึกษาเพื่อจัดการศึกษาเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
8. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล  โดยบุคลากรทุกคน   กรรมการสถานศึกษา  และชุมชน

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน
  1.  รักชาติ   ศาสน์   กษัตริย์
  2.  ซื่อสัตย์   สุจริต
  3. มีวินัย
  4. ใฝ่เรียนรู้
  5. อยู่อย่างพอเพียง
  6. มุ่งมั่นในการทำงาน
  7. รักความเป็นไทย
  8. มีจิตสาธารณะ