โรงเรียนบ้านกุงชัย

ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนบ้านกุงชัย
106 หมู่ 10 บ้านกุงชัย ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37120
โทรศัพท์ 0833643093

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนบ้านกุงชัย

ที่ตั้งโรงเรียนบ้านกุงชัย
 
                โรงเรียนบ้านกุงชัย  ตั้งอยู่เลขที่ 106  หมู่ที่ 10  บ้านกุงชัย  ตำบลดงบัง  อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ  รหัสไปรษณีย์  37120  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  อยู่ห่างจากตัวอำเภอลืออำนาจ  10  กิโลเมตร  และจังหวัดอำนาจเจริญ  30  กิโลเมตร  เป็นถนนลาดยางโดยตลอด  สามารถใช้สัญจรได้ตลอดปี  มีเนื้อที่โรงเรียนทั้งหมด  45 ไร่  2 งาน  92  ตารางวา โทรศัพท์ 083-3643093 


ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน
1.จำนวนหมู่บ้านและประชากร
เขตบริการของโรงเรียนบ้านกุงชัย คือ หมู่ที่ 10, 11 และ หมู่ 13 บ้านกุงชัย ตำบลดงบัง  อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ  โดยมีรายละเอียดครัวเรือน และประชากรดังนี้
 
ตารางแสดงจำนวนหมู่บ้านและประชากรในเขตบริการ
ชื่อบ้าน/หมู่ที่ จำนวน
ครัวเรือน
จำนวนประชากร รายได้เฉลี่ย
ต่อหัว/ปี
ศาสนา
ชาย หญิง รวม
บ้านกุงชัย หมู่ที่   10 154 300 358 658 10,000 พุทธ
บ้านกุงชัย หมู่ที่   11 191 271 259 530 10,000 พุทธ
บ้านกุงชัย หมู่ที่   13 182 342 316 658 10,000 พุทธ
รวม 527 913 933 1,846 10,000  
 
2. อาชีพ
ประชากรในเขตบริการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร (ทำนา) และเลี้ยงสัตว์ คือ วัว ควาย เป็ด ไก่  บางส่วนประกอบอาชีพค้าขาย รับราชการ อาชีพเสริมที่ว่างจากการทำนา คือ รับจ้างทั่วไป

3. วัฒนธรรมและค่านิยมของประชากร
ประชากรในเขตบริการมีความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายชอบทำบุญ  โดยมีวัดเป็นที่พึ่งทางใจ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของชาวอีสาน มีการปกครองแบบประชาธิปไตยผสมผสานกับการปกครองแบบพ่อปกครองลูก ผู้น้อยให้ความเคารพผู้ใหญ่ มีความรักสมัครสมานสามัคคีกันในหมู่บ้าน มีความสนุกสนานในงานและเทศกาลประจำปีที่จัดขึ้น