โรงเรียนบ้านกุงชัย

ปรัชญา/คติพจน์

                                                                              ปรัชญาของโรงเรียน
เรียนให้รู้   รู้ให้ทำ   ทำให้เกิดประโยชน์
 
 
คติพจน์ของโรงเรียน
วิชชา   ปรมา  สารณํ
ความรู้เป็นของส่วนรวม