โรงเรียนบ้านกุงชัย

แบบฟอร์มต่าง ๆ

1 ใบสมัครเข้าชุมนุม [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
2
ใบสมัครทดสอบa-net [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
3
คำขอใบรับรองผลการศึกษา ปพ.7 [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
4
โรงเรียนบ้านคำสำราญระบบสารสนเทศ 2 (การออกแบบ) [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
5
โรงเรียนบ้านคำสำราญระบบสารสนเทศ 1 [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
6
แบบแจ้งผลการเรียนรายบุคคล [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
7
แบบเอกสารมัธยม [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
8
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
9
แบบรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน ครู และศึกษานิเทศก์ [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
10
แบบมอบหมายงานให้ครูทำการสอนแทน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
11
แบบประเมินความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
12
แบบประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนสื่อความ [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
13
แบบประกวด บทร้อยกรอง [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
14
แบบบันทึกน้ำหนักส่วนสูงนักเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
15
แบบบันทึกการเผยแพร่ผลงาน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
16
แบบบันทึกการอ่านคำภาษาไทย [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
17
แบบบันทึกการอ่านคำภาษาอังกฤษ [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
18
แบบบันทึกการส่งเสริมการอ่าน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
19
แบบบันทึกการสังเกตการพูด [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
20
แบบบันทึกการสอนแทน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
21
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริมวิชา [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
22
แบบบันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
23
แบบตรวจสุขภาพป [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
24
แบบตรวจสุขภาพป [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
25
แบบขออนุญาตผู้ปกครอง [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
26
เด็กไม่เข้าเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
27
ออกกลางครัน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
28
สมุดบันทึกการสอนแทน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
29
สถิตินักเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
30
ระเบียบในใช้ห้องสมุด [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
31
บันทึกการนิเทศภายใน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
32
บันทึกการนิเทศการสอน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
33
บัตรตรวจค้น [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
34
น้ำหนักส่วนสูง [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
35
นักเรียนได้รับผลกระทบ [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
36
นักเรียนห่างไกลเกิน3กม [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
37
นักเรียนรายคน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
38
นักเรียนพิเศษ10แวว [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
39
นักเรียนที่มีข้อบกพร่อง [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
40
นักเรียนด้อยโอกาส [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
41
นักเรียนขาดแคลน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
42
ทะเบียนการผลิตสื่อ [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
43
ตารางแสดงการเจริญเติบโตของนักเรียนชั้น [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
44
ตารางเก็บสื่อ [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
45
ตารางการวิเคราะห์ผู้เรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
46
ตารางการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
47
ตารางการจัดกิจกรรมตลาดนัดวิชา [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
48
ชื่อนักเรียนรับทุน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
49
จำนวนนักเรียนแยกตามเพศและอายุ [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
50
จำนวนนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
51
คู่มือบันทึกปลายเปิด กศ [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
52
ข้อมูลเบื้องต้นนักเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
53
ข้อมูลสัญชาติไทย [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
54
ข้อมูลนักเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
55
ข้อมูลทะเบียนนักเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
   
งานบุคคล  
   
1
ใบแจ้งช้อมูลสมาชิก กบข [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
2
ใบสมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
3
ใบสมัครสอบบรรจุ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
4
ใบสมัครขอบรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้อน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
5
ใบสมครสอบรอง ผอ.รร. [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
6
ใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณระหว่างประกาศใช้กฎอัยการศึก [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
7
แฟ้มสะสมงานครู [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
8
แฟ้มพัฒนางานครู [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
9
แฟ้มบุคคลteaching portfolio [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
10
แผนกำลังคนในสถานศึกษาร.ร.บ้านหนองไฮ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
11
แบบใบลาอุปสมบท [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
12
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
13
แบบแนบท้ายแบบรายละเอียดข้อมูลข้าราชการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
14
แบบแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
15
แบบเสนอขอกำหนดตำแหน่งให้ข้าราชการครูผู้ดำรงตำแหน่ง คศ 4 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
16
แบบเวลาทวีคูณ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
17
แบบเก็บข้อมูลบุคลากร [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
18
แบบหนังสือทัณฑ์บน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
19
แบบสำรวจข้อมูลและความต้องการเกี่ยวกับคุณวุฒิของข้าราชการครู [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
20
แบบสำรวจข้อมูลตาม ม 30 (ค) [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
21
แบบสำรวจข้อมูลครูผู้สอนไม่ตรงตามวุฒิ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
22
แบบสำรวจการเข้าสอนของครู [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
23
แบบสอบถามการปฏิบัติงานของผู้บริหาร [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
24
แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสายสอน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
25
แบบรายงานผลงานราชการดีเด่น [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
26
แบบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
27
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้น [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
28
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู สายผู้บริหารสถานศึกษา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
29
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู สายผู้บริหารสถานศึกษา(ต.ค.49) [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
30
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
31
แบบรายงานข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
32
แบบรายงานการประเมินศักยภาพของบุคคล [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
33
แบบรับรองการขอให้นับระยะเวลาระหว่างรับราชการเป็นเวลาทวีคูณ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
34
แบบรวบรวมข้อมูลแผนกำลังคนในสถานศึกษา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
35
แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
36
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
37
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]