โรงเรียนบ้านกุงชัย

ประวัติโรงเรียน

ประวัติของโรงเรียน
                โรงเรียนบ้านกุงชัยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  10  ธันวาคม  พ.ศ.  2467  โดยอาศัยศาลาวัดบ้านกุงชัยเป็นที่ทำการเรียนการสอนชั่วคราว  เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4  โดยมีนายพุก  สายจันทร์    เป็นครูใหญ่
                ต่อมาเมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2480  ได้แยกเป็นโรงเรียนออกจากวัดบ้านกุงชัยมาตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ  ได้สร้างอาคารชั่วคราวขึ้น 1 หลัง  โดยอาศัยความร่วมมือจากชาวบ้านได้พร้อมใจกัน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4  โดยมีนายพุก  สายจันทร์  เป็นครูใหญ่
                พ.ศ.  2511  ทางราชการได้อนุมัติให้ทางโรงเรียนบ้านกุงชัยขยายการศึกษาให้เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  โดยมีนายเวียงชัย   กัลยา  เป็นครูใหญ่
          พ.ศ.  2513  ทางราชการได้อนุมัติให้ทางโรงเรียนบ้านกุงชัยขยายการศึกษาให้เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  โดยมีนายทวีวัฒน์   ยุวบุตร  เป็นครูใหญ่
                พ.ศ.  2515  โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารเรียน  1 หลัง  แบบ ป1ซ.  จำนวน 4 ห้องเรียน  โดยมีนายสำราญ  กะทา  เป็นครูใหญ่
                พ.ศ.  2521  ทางราชการได้ประกาศเปลี่ยนการศึกษาภาคบังคับเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ทั่วประเทศ  โรงเรียนจึงได้ยุบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  เป็นอันว่าคงเปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                พ.ศ.  2525  ตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านกุงชัยได้ว่างลง  เนื่องจากว่าครูใหญ่คนเดิมคือ  นายบุญศรี  จุกจันทร์  ไปรับตำแหน่งใหม่เป็นศึกษานิเทศก์อำเภอ  ทางราชการจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้  นายสมศักดิ์  สมคิด  เป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านกุงชัยและในปีเดียวกันนี้โรงเรียนได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง  งบประมาณ  299,900  บาท
          พ.ศ. 2534 โรงเรียนได้ขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียนที่ชำรุด  จำนวน  1 หลัง  จนกระทั่งปี  พ.ศ.  2544  โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีต  จำนวน 1 หลัง  แบบ  สปช.105/2529  จำนวน  2 ชั้น  6 ห้องเรียน  งบประมาณ  1,499,700 บาท 
          พ.ศ. 2536 ทางราชการได้อนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  โดยเริ่มเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีนักเรียนรุ่นแรก  จำนวน  34 คน  และได้เปิดเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  แทนชั้นเด็กเล็ก
                พ.ศ.  2538  โรงเรียนได้เปิดสอนครบ 3 ระดับโดยสมบูรณ์  คือ  ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยมี  นายสมศักดิ์  สมคิด  เป็นอาจารย์ใหญ่
                พ.ศ.  2540  โรงเรียนได้เข้าโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา  ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการทางภาษาและได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารคอนกรีต  แบบ  สปช.105/2529  จำนวน  4 ห้องเรียน  สิ้นงบประมาณ  1,700,000 บาท
                เมื่อวันที่  29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2549 โรงเรียนได้รับคำสั่งย้ายนายสมศักดิ์  สมคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุงชัยให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังโนนจาน  และย้ายนายไพสน  มรกตเขียว  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังโนนจานมาตำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุงชัยแทน
                พ.ศ.  2552  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของ  สปจ.อำนาจเจริญเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ  โรงเรียนได้ดำเนินการมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้นักเรียนได้รับประสบการณ์อย่างหลากหลายอาชีพ  สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
พ.ศ.  2555  โรงเรียนได้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง   ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
                พ.ศ.  2555  โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล   ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
พ.ศ.  2556  โรงเรียนได้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล   ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
พ.ศ.  2557  โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรระดับดีโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ     ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ศ.2559 โรงเรียนได้รับคำสั่งย้ายนายไพสน  มรกตเขียว ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางช้า  และย้ายนายไพโรจน์  ใจดี ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางช้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุงชัยแทน
                ปัจจุบันโรงเรียนบ้านกุงชัย  ได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  11 ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งสิ้น  141 คน  ข้าราชการครู  14  คน  ครูอัตราจ้าง 2 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ - คน  นักการภารโรง   -  คน  โดยมีนายไพโรจน์  ใจดี   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน