โรงเรียนบ้านกุงชัย

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนบ้านกุงชัย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2567 เพื่อการที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือเป็นครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่าท่าน เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการจึงพร้อมใจกันปวารณาตนรับการ ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มานะ อดทน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายปลายทางของการศึกษา