โรงเรียนบ้านกุงชัย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด

นายไพโรจน์ ใจดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุงชัย พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านกุงชัย ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด ในการนี้โรงเรียนบ้านกุงชัยขอขอบพระคุณ นายณัฐภูมิ นาคพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนชีหนองมะยอด พร้อมคณะครูโรงเรียนดอนชีหนองมะยอด ที่ให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับขอสถานศึกษาต่อไป