โรงเรียนบ้านกุงชัย

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้อำนวยการโรงเรียน

นที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2564 นายไพโรจน์ ใจดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุงชัย นำเสนอผลการปฏิบัติงานผู้บริหารโรงเรียน ณ สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ